An ISO 9001, ISO 14001,ISO 45001:2018 Certified and NABL Accredited Hospital
Consultant
Anesthesia
  Dr. Lalit Mohan Sharma
  Dr. Priyanka Sharma
  Dr. Shobha Sikarwar
Cardio-Thoracic and Vascular Surgery
  Dr. Mhonchan Kikon
Cardiology
  Dr. Deepak Chopra
  Dr. K.K. Talwar
  Dr. Mohan Nair
Casualty
  Dr. Jaya Prakash Narayana Gupta
Community Health
  Dr. Abha Mangal
  Dr. Amod Kumar
  Dr. S K Kapoor
Critical Care
  Dr. Atul Phillips
  Dr. Manu Gupta
  Dr. Rijushree Sharma
Dental & Faciomaxillary Surgery
  Dr. Aakarsh Jhamb
  Dr. Richa Gupta
Dermatology
  Dr. Nidhi Sharma
E.N.T
  Dr. Pankaj Kumar Doloi
  Dr. Payal Garg
  Dr. Susan K S
Endocrinology
  Dr. John Punnoose
  Dr. Komal Sukhija
  Dr. Rashika M. Rijhwani
Gastroenterology
  Dr. Diptendu Sengupta
  Dr. Sushil Kumar Mishra
  Dr. Varun Menon
Histo Pathology
  Dr. Molly Joseph
  Dr. Richa Jindal
Laboratory Services
  Dr. Jaishree Kumar
  Dr. Renuka Roseline Joseph
  Dr. Sushil Kr. Chumber
  Dr. Yukti Sharma
Medicine
  Dr. Amit Takkar
  Dr. Gautam Sharma (Cardiology)
  Dr. Hitesh Kumar Arya
  Dr. Leiyami Kasar
  Dr. Mohit Sharma
  Dr. P. Sandhya (Rheumatologist)
  Dr. Ras Bage
  Dr. Rohit Mahajan
  Dr. Shailendra Kumar
  Dr. Vandana Gulati Dhingra
  Dr. Veenu Gupta
Nephrology
  Dr. Hanish Gupta
  Dr. Samir Tawakley
Neurology
  Dr. Aditya Kr. Gupta
  Dr. Amit Aslam Khan
  Dr. Gaurav Kumar Mittal
  Dr. Ivy Anne Sebastian
Obstetrics & Gynaecology
  Dr. Asha Sharma
  Dr. Bushra Ahmed
  Dr. M S Grover
  Dr. Manpreet Saini
  Dr. Modhusmita Chetia
  Dr. Naima Choudhary
  Dr. Ruchika Chopra
Orthopaedics
  Dr. Abhishek Kaushik
  Dr. Mathew Varghese
  Dr. Rajendra Kumar
Paediatrics
  Dr. Ann Mathew
  Dr. Ayush Manchanda
  Dr. Mukul Pandey
  Dr. Nirmal Kumar
  Dr. Pinky Bahl
Paediatrics Surgery
  Dr. Anshuman Sharma
Plastic Surgery
  Dr. Bharat Ratan Jindal
Psychiatry
  Dr. Atmesh Kumar
  Dr. Rupali P. Shivalkar
Radiology
  Dr. Elisheba Patras
  Dr. Rajat Kumar Sharma
Reproductive and Foetal Medicine (RFM)
  Dr. Angelyn B. Singh
  Dr. Mridula Bage
  Dr. Prassan Vij
Respiratory Pulmonary Medicine
  Dr. Madhu Kanodia
  Dr. Shamim Akhtar
Surgery
  Dr. Rajeev Sharma
  Dr. Rakesh Vakil
  Dr. Subrat Kumar Raul
  Dr. Sudhir Cecil Joseph
Urology
  Dr. Amit Attam
  Dr. Parag Gupta

 Home :: About Us :: Contact Us :: Administration :: Patient Welfare Society :: Sitemap :: Check Mail
Terms and Conditions :: Refund Policy :: Privacy Policy
Copyright 2008 St Stephen's Hospital
Managed by St. Stephen's Hospital, Delhi